พันธกิจ

๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๓.พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๔.พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๕.พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
...

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

....

เพิ่มเติม