กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน (Strategies)

๑.คุณธรรมนำความรู้

๒.จัดการศึกษาเพื่อการกุศล

๓.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ ความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕.พัฒนาสภาพแวดล้อมทุกส่วน

๖.มีการบริหาร จัดการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
...

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

....

เพิ่มเติม