วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีความพอเพียง มีสุขภาวะที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีไทย ใส่ใจเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และมีการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
...

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

....

เพิ่มเติม