ประวัติโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา โดยสังเขป

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ วัดบูรพา บ้านโพนงาม ตำบลแวง อำเภอสว่างแดน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๔๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดแห่งแรกในจังหวัดสกลนคร ประเภท สามัญการกุศล ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๕/๒๕๔๗ เปิดให้บริการการศึกษา ๔ ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล ๑-๓) ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) มีอาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ หลัง ๓ ชั้น ๒ หลัง มีพระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล น.ธ.เอก ป.ธ.๗ พม.ศนบ.ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) เจ้าอาวาสวัดบูรพา เจ้าคณะตำบลแวง เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดากร และผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

“เพื่อจัดการศึกษาเป็นการกุศล ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามตามหลักพุทธธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่เด็กแต่เยาว์วัย และวางรากฐานการศึกษาของเด็กให้มีพื้นฐานความรู้ดี มีคุณธรรมเยี่ยม อีกทั้งเป็นทางเลือกใหม่ของการศึกษา”
ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
...

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

เพิ่มเติม

...

ขอแสดงความยินดี

....

เพิ่มเติม