แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


ผู้ที่มีความประสงสมัครเรียน ให้สมัครทางออนไลน์ไว้ส่วนเอกสาร ส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือ เข้ามาส่งที่โรงเรียนการกุศลวัดบูพา ในวันที่ 22 เมษายน เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ เฟสบุ๊ก อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ แล้วกดปุ่ม สมัครเรียน เป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อมูลผู้สมัครเรียน
*
*

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ
>>หลังฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน ประกอบด้วย
1. ใบสูติบัตรหรือใบเกิดนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน นักเรียนและของผู้ปกครอง
3. ผลการเรียนนักเรียน ปพ.1 หรือเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามี)
4. หนังสือย้าย ในกรณีย้ายมา
5. รูปถ่านหน้าตรง 3*4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
*หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงสมัครเรียน ให้สมัครทางออนไลน์ไว้ส่วนเอกสาร ส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือ เข้ามาส่งที่โรงเรียนการกุศลวัดบูพา ในวันที่ 22 เมษายน เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ เฟสบุ๊ก อาจมีการเปลี่ยนแปลง